VARNA REGIONAL MUSEUM OF HISTORY

Logo

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Регионален исторически музей-Варна

Публикувано на: 22.08.2019 11:11

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Регионален исторически музей-Варна


Номер на подадената обява: 9091682

Партида на възложителя:  01377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА,
бул. Мария Луиза 41,
лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна,
Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com

Адрес на профила на купувача www.zop.museumvarna.com

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Изтеглете прикачените документи!

Опис на прикачените документи:

  • Прикачен файл 1 - Обява
  • Прикачен файл 2 - Списък с обекти
  • Прикачен файл 3 - Техническа спецификация
  • Прикачен файл 4 - Образец за участие в обществена поръчка
  • Прикачен файл 5 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Изтеглете прикачените документи!


Раздел: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Срок за получаване на офертите: 02.09.2019 17:00

Дата и час на отваряне на офертите: 09.09.2019 12:30

Място на отваряне на офертите: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41 зала "ОДЕСОС"

Възлагането чрез събиране на оферти с обява от 07.08.2019 г. с номер на публичвната покана в АОП 9091161 е прекратено

Публикувано на: 22.08.2019 10:57

Възлагането чрез събиране на оферти с обява от 07.08.2019 г. с номер на публичвната покана в АОП 9091161 е прекратено


Възлагането чрез събиране на оферти с обява от 07.08.2019 г.  с номер на публичвната покана в АОП 9091161 и с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Регионален исторически музей-Варна“, е прекратено.

Основание за прекратяване: чл.193 от ЗОП във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, вр. чл. 195 от ЗОП: установени са нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

СЪОБЩЕНИЕТО ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Е В Прикачен файл 1


Раздел: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Срок за получаване на офертите: 22.08.2019 10:58

Дата и час на отваряне на офертите: 22.08.2019 10:58

Място на отваряне на офертите: Прекратяване

Прикачени документи:

Прикачен файл 1

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА

Публикувано на: 28.12.2018 18:38

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА


 Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей- гр. Варна на стойност до 100000 лв.


Раздел: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Срок за получаване на офертите: 14.01.2019 13:00

Дата и час на отваряне на офертите: 20.12.2019 13:00

Място на отваряне на офертите: 2019-12-20T13:00

Прикачени документи:

Прикачен файл 1

Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Публикувано на: 11.07.2018 11:20

Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Партида на възложителя:  01377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com

Адрес на профила на купувача www.zop.museumvarna.com

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Изтеглете прикачените документи!


Раздел: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Срок за получаване на офертите: 18.07.2018 12:00

Дата и час на отваряне на офертите: 20.07.2018 12:25

Място на отваряне на офертите: Археологически музей - Варна, зала "ОДЕСОС"

Календар