VARNA REGIONAL MUSEUM OF HISTORY

Logo

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА

Публикувано на: 28.12.2018 18:38

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА


 Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей- гр. Варна на стойност до 100000 лв.


Раздел: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Срок за получаване на офертите: 14.01.2019 13:00

Дата и час на отваряне на офертите: 20.12.2019 13:00

Място на отваряне на офертите: 2019-12-20T13:00

Прикачени документи:

Прикачен файл 1

Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Публикувано на: 11.07.2018 11:20

Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Партида на възложителя:  01377

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА, бул. Мария Луиза 41, лице за контакти: Йордан Генов, Република България 9000, Варна, Тел.: 0888 783860, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Място/места за контакт: РИМ-Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.museumvarna.com

Адрес на профила на купувача www.zop.museumvarna.com

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на ел.енергияза нуждите на Регионален исторически музей-Варна на стойност до 70 000 лв.

Изтеглете прикачените документи!


Раздел: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Срок за получаване на офертите: 18.07.2018 12:00

Дата и час на отваряне на офертите: 20.07.2018 12:25

Място на отваряне на офертите: Археологически музей - Варна, зала "ОДЕСОС"

Календар